- Đối với sản phẩm do lỗi sản xuất.

-  Đối với sản phẩm do lỗi sản xuất.

Bình luận