Cục máu đông là gì, từ đâu ra và vì sao lại nguy hiểm đến vậy?