GS.TS. BS Nguyễn Văn Thông
ThS. BS Nguyễn Nam Thanh
TS. BS Nguyễn Thị Thúy Hằng
ThS. BS Nguyễn Huy Cường
GS. TS Lê Đức Hinh
PGS. TS Vũ Điện Biên
GS. TS Phạm Gia Khải