ThS. BS Nguyễn Nam Thanh
ThS. BS Nguyễn Thị Thúy Hằng
ThS. BS Nguyễn Huy Cường
GS. TS Lê Đức Hinh
GS. TS Phạm Gia Khải