Bệnh teo da đái tháo đường (diabetic dermopathy)

Bệnh teo da đái tháo đường (diabetic dermopathy)

bien-chung-ton-thuong-than-kinh-1

bien-chung-ton-thuong-than-kinh-2

bien-chung-ton-thuong-than-kinh-3

Hoại tử da dạng mỡ đái tháo đường (Necrobiosis lipoidica diabeticorum)

bien-chung-ton-thuong-than-kinh-4

bien-chung-ton-thuong-than-kinh-5

bien-chung-ton-thuong-than-kinh-6

bien-chung-ton-thuong-than-kinh

tonthuongthankinh08

bien-chung-ton-thuong-than-kinh-9

Bình luận